DR. SHAMSIAH MOHAMAD
Senior Researcher
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

::Biodata 

Academic Qualification

 • 1999 - Ph.D in Fiqh and Usul al-Fiqh, University of Jordan, Jordan.
 • 1995 - Masters of Syariah, University of Malaya
 • 1991 - Bachelor of Syariah, University of Malaya

Work Experience

 • May 2013 – Present – Senior Researcher, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)
 • August 2008 – May 2013 - Associate Professor, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
 • August 2005 – July 2008 – Syariah Principal, Islamic Capital Market Department, Securities Commission Malaysia (secondment)
 • Disember 2003 – July 2005 – Associate Professor, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
 • September 1999 – Disember 2003 – Lecturer, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
 • September 1995- September 1999 – Tutor (SLAB), Academy of Islamic Studies, University of Malaya 
 • September 1991 – August 1995 – Tutor, Islamic Academy, University of Malaya.

Areas of Interest

 • Islamic Law of Transaction (Fiqh al-Mu’amalat)
 • Islamic Capital Market- Sukuk

Advisory/Professional Membership

 • 2000-2008    Syariah Committee Member, Standard Chartered Bank
 • 2008-2013    Shariah Committee Member, Standard Chartered Saadiq Berhad
 • 2002-2004    Syariah Committee Member, Bank Muamalat Malaysia Berhad
 • 2009-2013    Syariah Committee Member, Takaful Ikhlas
 • 2009-2012    Syariah Research Panel, JAKIM
 • Nov 2013 - present    Syariah Advisory Council Member, Bank Negara Malaysia
 • Aug 2008- present    Syariah Advisory Council Member, Securities Commission Malaysia
 • 2009-present    Syariah Committee Member, Association of Islamic Banking Institutions Malaysia (AIBIM)
 • 2013-present    Syariah Specialist Panel, JAKIM
 • 2013-present    Syariah Committee, Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS)
 • 2012-present    Syariah Committee, Lembaga Zakat Selangor.
 • Oct 2012-present    Syariah Committee, Bursa Malaysia
 • Jan 2014 - present    Syariah Committee, Medic IG Holdings

Books

 • Asmak Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad & Shamsiah Mohamad (editors) (2014). ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues. Kuala Lumpur: Pearson.
 • Shamsiah binti Mohamad Ismail (2000). Al-Ribh fi al-Fiqh al-Islami, Dawabituh wa Tahdiduh fi al-Mu'assasat al-Maliyyah al-Mu`asarah. Amman:Dar al-Nafa'is.
 • Shamsiah Mohamad (2000), Gadaian Menurut Syariat Islam. Ampang: Pustaka Salafi

 Articles

 

 • Nor Fahimah Mohd Razif, Shamsiah Mohamad & Noor Naemah Abdul Rahman  (2012). Permissibility of hedging in Islamic finance. Middle East Journal of Scientific Research. 12 (2):155-159.
 • Khairun Najmi Saripudin, Shamsiah Mohamad, Nor Fahimah Mohd Razif, Sofhan Jamiela Rosli & Bahiyah Ahmad (2012). Application of promise in sukuk musharakah structure. Middle East Journal of Scientific Research. 12(2):160-167.
 • Khairun Najmi Saripudin, Shamsiah Mohamad, Nor Fahimah Mohd Razif,Luqman Haji Abdullah and Noor Naemah Abdul Rahman (2012). Case study on sukuk musharakah issued in Malaysia. Middle East Journal of Scientific. 12(2): 168- 175.
 • Asmak Ab Rahman, Shamsiah Mohamad & Iman Mohd Salleh (2010). Bay` Al-Tawarruq Dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi Di Bank Islam Malaysia Berhad. Jurnal Syariah. 18(2):331-358.
 • Shamsiah Mohamad (2000). Hukum Perkongsian (Syarikat) Antara muslim dan Non Muslim. Jurnal Syariah. 8(1):13-22.
 • Shamsiah Mohamad (1994), Dalihan Pertahanan Persendirian Dalam Undang-Undang Islam (Self Defence in Islamic Law), Jurnal Syariah, 2(2).
 • Shamsiah Mohamad (1995), Akta Pemegang Pajak Gadai 1972:Satu Analisa Dari Perspektif Islam (Pawn Broking Act 1972: An Analysis from an Islamic Point of View), Jurnal Syariah, 3(2).
 • Shamsiah Mohamad (2000). Kesan Perubahan Nilai Mata Wang (The Effects of  the Alteration of Monetary Value), Pemikir.
 • Shamsiah Mohamad (2002). Ciri-ciri Keuntungan Menurut Islam, Jurnal Syariah, 10(1): 121-137.
 • Shamsiah Mohaamd (2004). al-Hiyal Min Manzur Islami (Trick from an Islamic Point of View), Jurnal Fiqh,  1: 71-94.
 • Shamsiah Mohamad & Ameer Azeezy Tuan Abdullah (2007), Kedudukan Mazhab Syafi`i Dalam Isu-isu Muamalat di Malaysia, Jurnal Fiqh, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, No 4:228-240.
 • Shamsiah Mohamad & Safinar Salleh (2008), Upah simpan barang Dalam Skim ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula. Jurnal Fiqh, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya no.5:47-65.
 • Said Bouheraoua, Shamsiah Mohamad, Noor Suhaida Kasri & Syahida Abdullah (2015). Shariah Issues in Intangible Assets, Jurnal Syariah, 23(2):287-324.
 • Shamsiah Mohamad & Mohammad Mahbubi Ali (2015). Jual Beli Surat Pajak Gadai: Analisis menurut Perspektif Syariah, Jurnal Syariah, 23(3):365-376.

 

 

 

Chapters in Books

 

 • Mohd Fauzi Abu-Hussin, Shamsiah Mohamad & Asmak Ab Rahman (2014). Human well-being and maqasid: Islamic approach in wealth distribution. ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues. Kuala Lumpur: Pearson, pp. 1-16.
 • Shamsiah Mohamad, Noor Naemah Abdul Rahman, Asmak Ab Rahman, Nor Fahimah Mohd Razif & Khairun Najmi Saripudin (2014). Debt among credit card users . ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues. Kuala Lumpur: Pearson, pp.53-66.
 • Shamsiah Mohamad, Asmak Ab Rahman & Wan Marhaini Wan Ahmad (2014). The concept of tabarru` in Takaful: A Proposition. ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues. Kuala Lumpur: Pearson, pp. 75-90.
 • Shamsiah Mohamad & Nor Fahimah Mohd Razif (2014). Shariah-compliant securities, sukuk and Islamic REITs in Malaysia . ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues. Kuala Lumpur: Pearson, pp.121-140.
 • Shamsiah Mohamad and Mohd Fadhly Md Yusoff (2008),"Key Shari`ah rulings on sukuk issuance in the Malaysian Islamic capital market" in Islamic Capital Markets: Products, regulation & Development, Ali, Salman Syed (ed.), Jeddah:IRTI, pp.55-68.
 • Shamsiah Mohamad (2006), “Isu-isu Dalam Penggunaan Bai` al-‘Inah & Tawarruq: Perspektif Hukum”, dalam Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 2006, Bai` al- ‘Inah dan Tawarruq: Isu-isu dan Penyelesaiannya Dalam Konteks Kewangan Islam. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
 • Shamsiah Mohamad, Noor Naemah Abdul Rahman, Asmak Ab Rahman, Nor Fahimah Mohd Razif & Khairun Najmi Saripudin (2014), “Debt among credit card users” in ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues, Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad dan Shamsiah Mohamad (ed.), Kuala Lumpur: Pearson, pp.53-66
 • Mohd Fauzi Abu-Hussin, Shamsiah Mohamad & Asmak Ab Rahman (2014), “Human well-being and maqasid: Islamic approach in wealth distribution” in  ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues, Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad dan Shamsiah Mohamad (ed.), Kuala Lumpur: Pearson, pp.1-16.
 •  Shamsiah Mohamad, Asmak Ab Rahman & Wan Marhaini Wan Ahmad (2014), “The concept of tabarru` in Takaful: A Proposition” in ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues, Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad dan Shamsiah Mohamad (ed.), Kuala Lumpur: Pearson, pp.75-90.
 •  Shamsiah Mohamad & Nor Fahimah Mohd Razif (2014), “Shariah-compliant securities, sukuk and Islamic REITs in Malaysia” in ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, concepts and critical issues, Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad dan Shamsiah Mohamad (ed.), Kuala Lumpur: Pearson, pp.121-140.

 

 

 

Proceedings

 

 • Nor Fahimah Mohd Razif & Prof. Madya Dr. Shamsiah Mohamad (2011). Risiko-risiko dalam kewangan semasa: penilaian daripada perspektif Islam. Proceeding International Conference On Management (ICM 2011), pp.374-387.
 • Asmak Ab Rahman & Shamsiah Mohamad (2010), ”Analysis of tabarru` principle in Takaful Contract: malaysian Experience”, Prosidings of 2010 International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, Rawani, A.M., Kettani Houssain (ed.). UK:World Academic Union.
 • Shamsiah Mohamad & Asmak Ab Rahman (2010), “Isu-isu Syariah Dalam Produk Takaful dan Retakaful”, Prosiding Muzakarah Penasihat Syari`ah Kewangan Islam. Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn Bhd.
 • Khairun Najmi Saripudin & Shamsiah Mohamad (2010), “Sukuk Musyarakah: Concept and Structure”, 2010 IIFC Proceedings.

 

 

 

Magazines

 

 • Noor Suhaida Kasri & Shamsiah Mohamad (August 2013). Unethical Profit-Making and Islamic Banking Practices: A Short Appraisal. ISRA Bulletin, vol . 15, Kuala Lumpur: ISRA
 • Dr Shamsiah Mohamad and Dr Hafas Furqani (2013), The Role of Shariah Advisers in Sukuk Issuance. Fatwa in Islamic Finance. Bloomberg ISRA (online).
 • Shamsiah Mohamad, Mohammad Mahbubi Ali, Abdul Hakim Abdul Rahman & Nurul Wahidah Rosli (2013). Quarterly Sukuk Review.Q4 Edition, Bloomberg ISRA (online)
 • Shamsiah Mohamad, Marjan Muhammad & Abdul Hakim Abdul Rahman (2013). Quarterly Sukuk Review.Q3 Edition, Bloomberg ISRA (online)
 • Shamsiah Mohamad & Marjan Muhammad (2013), Quarterly Sukuk Review. Q2 Edition, Bloomberg ISRA (online)
 • Shamsiah Mohamad (2014), Mabadi’ Istihqaq Al-Ribh Fi Al-Fiqh Al-Islami , Majallah al-Iqtisad  al-Islami al-Alamiyyah /Global Islamic Economics Magazine. Al-Majlis al-Am li al-Bunuk wa al-Mu’assasah al-Maliyyah al-Islamiyyah, No 20, January: 52-53
 • Shamsiah Mohamad (2014), Mada Mashru`iyyah Tahdid Al-Ribh, Majallah al-Iqtisad  al-Islami al-Alamiyyah /Global Islamic Economics Magazine. Al-Majlis al-Am li al-Bunuk wa al-Mu’assasah al-Maliyyah al-Islamiyyah. No 21, February: 36-37.
 • Shamsiah Mohamad (2014), Ara’ Al-Fuqaha’ Fi Tahdid Al-Ribh. Majallah al-Iqtisad  al-Islami al-Alamiyyah /Global Islamic Economics Magazine. Al-Majlis al-Am li al-Bunuk wa al-Mu’assasah al-Maliyyah al-Islamiyyah . No 22, March: 50-52.
 • Shamsiah Mohamad (2014), Usus Tahdid Al-Ribh, Majallah al-Iqtisad al-Islami al-Alamiyyah /Global Islamic Economics Magazine. Al-Majlis al-Am li al-Bunuk wa al-Mu’assasah al-Maliyyah al-Islamiyyah. No 23, April:39-40.

 

 

 

Others

 

 • Said Bouheraoua, Shamsiah Mohamad, Noor Suhaida Kasri & Syahida Abdullah (2013), ISRA Research Paper, A Critical Analysis of Shari`ah Issues in Intangible Assets. No 61.
 • Shamsiah Mohamad & Mohd Bahroddin Badri (2014). ISRA Research Paper, Tanazul in Ṣukuk Issuances: A Critical Analysis of the Malaysian Applications. No. 75.
 • Noor Suhaida Kasri, Zaharuddin Abd Rahman & Shamsiah Mohamad (2016), ISRA Research Paper, Issues in Islamic Hedging Practices: A Critical Analysis.
 • Shamsiah Mohamad, Mohd Bahroddin Badri & Mezbah Uddin Ahmed (2017). ISRA Research Paper, Preference Shares: An Analysis of Shari’ah Issues.